admin

10 בפברואר 2007

עתיד היחסים בין נשים וגברים / ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "אחרי השלום: המשימות הדחופות של החברה בישראל", בעריכת ניצן יניב ועמנואל מרקס, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה, אוניברסיטת תל-אביב, 2003, חלק ג', עמ' 221-254.

לאחר למעלה מארבעים שנה של התעסקות פעילה, לעתים לוחמנית מאד, בנושא השוויון, היינו יכולים לצפות לתוצאות אחרות: יותר :שים תופסות עמדות מנהיגות בכלכלה ובפוליטיקה, הפחתה ניכרת באלימות גברים כנגד נשים, וכמובן ירידה משמעותית במספר מקרי הגירושים. אילמלא העניין היה מאד רציני כמעט יכולנו לגחך. הכל יודעים שהמאבק על שוויון, למרות כמה הישגים חשובים מאד לקדום מעמדה של האישה, לא באמת הצליח לקרב את רעיון השוויון לליבותיהם של מיליוני גברים וגם נשים, אלא, באופן פרדוכסאלי, אף הרחיק אותם מהאמונה ביכולתו של השוויון לנצח.
10 בפברואר 2007

סודות / ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "ליאורה" (רומן), מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת ברקאי ספרים, 2004, עמ' 232 - 230
10 בפברואר 2007

מיתות ופרידות אחרות / ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "ליאורה" (רומן), מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת ברקאי ספרים, 2004, עמ' 286 - 284
10 בפברואר 2007

תקשורת / ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "איתך בגובה העיניים", מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת מודן, 1996, קטע 36, עמ' 88 -86
הספר יצא לראשונה בהוצאת "קשת" של ישיעיהו קשתן ז"ל
10 בפברואר 2007

קנאה / ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "איתך בגובה העיניים", מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת מודן, 1996, קטע 24, עמ' 59
הספר יצא לראשונה בהוצאת "קשת" של ישעיהו קשתן ז"ל
10 בפברואר 2007

דילמות ייחודיות בנישואים השניים / ד"ר רבקה נרדי

מתוך: "נישואים שניים", מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת מודן, 1994, 2005, פרק 4, עמ' 118 – 101
הספר יצא לראשונה בהוצאת קשת של ישעיהו קשתן ז"ל.

הגידול המדהים במספרי הזוגות המתגרשים מחד גיסא ובנישואים מחדש מאידך גיסא יצר בהדרגה מאגר ידע גדל והולך בתחום המשפחה השנייה, "החורגת", המחקרים הרבים מנסים לעשות סדר במיגוון הבעיות הנחשפות כתוצאה מהמיבנה המורכב של המשפחה.
למאמר זה שתי מטרות:
  1. להתבונן בדילמות הייחודיות של הנישואים השניים - האם אכן קיימות? ואם אכן - מה טיבן?
  2. להתבונן בעין בוחנת במימצאי המחקרים, שחלקם עדיין מעוגן בתפישות ישנות, הרואות את הנישואים השניים בזיקה למודל הנישואים הראשוניים. ובמקביל - לצעוד יחד עם המחקר החדשני, שמציע לנו תפישות רעננות להבנת המציאות.
10 בפברואר 2007

נישואים שניים כתופעה חברתית / ד"ר רבקה נרדי

מתוך: ההקדמה החדשה ל "נישואים שניים", מאת דר' רבקה נרדי, הוצאת מודן, 1994, 2005, עמ' 8 – 7
הספר יצא לראשונה בהוצאת קשת של ישעיהו קשתן ז"ל.

רוב הנישאים מחדש רוצים להאמין שנישואים הם נישואים... כלומר - אותו הדבר בתוספת הניסיון והבשלות. וזה חייב להצליח. הרוב הגדול לא יעלו בדעתם שמשהו מאוד יסודי עומד להשתנות, ושנישואים שניים הם לעולם שונים ולו בגלל עובדות החיים (ילדים, רכוש, מטעני העבר) המשפיעים על אופן התנהלותנו, על הבעיות החדשות שנפגוש ועל סוג הפתרונות הנדרש כדי לא רק לשרוד אותם אלא לצמוח איתם.
10 בפברואר 2007

על גברים ובגידות

מתוך המבוא ל"מים גנובים", מאת דר' חן נרדי, הוצאת מודן 1996, עמ' 7-13